Audity

Nabízíme zajišťování těchto činností :

  1. provedení interních auditů vybraných systémů integrovaného managementu (QMS, EMS, ISO TS, OHSAS, ISO 50001…)
  2. provedení interních auditů u dodavatelů
  3. provedení zákaznických auditů
  4. zpracování Hodnocení environmentálního profilu
  5. zpracování Audituplnění právních požadavků ŽP - posouzení plnění právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí
  6. zpracování Auditu plnění právních požadavků BOZP - posouzení plnění právních požadavků v oblasti BOZP
  7. zpracování Auditu plnění právních požadavků energie - posouzení plnění právních požadavků v oblasti energie
  8. zpracování Ekonomické analýzy nakládání s odpady
  9. EIA - posuzování vlivů staveb, činností, technologií a koncepcí na životní prostředí