Odpady

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o odpadech a činnosti související:

 1. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích odpadového hospodářství a spolupráce při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
 2. zpracování Směrnice nakládání s odpady
 3. zpracování Ekonomické analýzy nakládání s odpady a návrhu řešení na využití či zneškodnění odpadů
 4. zpracování Provozního řádu skladu odpadů
 5. zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů a značení odpadů
 6. zajištění pozice odpadového hospodáře
 7. školení zaměstnanců o nakládání s odpady
 8. vedení evidence odpadů a zpracování hlášení o odpadech v rozsahu daném platnými právními požadavky
 9. průběžné řešení problematiky využití či zneškodnění odpadů
 10. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
 11. zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platných právních požadavků
 12. provádění Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti nakládání s odpady formou pravidelných prohlídek v provozu a zpracování zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění
 13. vyjádření se z hlediska vlivů na nakládání s odpady při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
 14. zatřídění jednotlivých druhů produkovaných odpadů dle Katalogu odpadů
 15. zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování za přenosy nebezpečných odpadů mimo provozovnu