Ovzduší

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o ovzduší a činnosti související:

 1. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích ochrany ovzduší a spolupráce při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
 2. zařazení zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 3. zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platných právních požadavků
 4. zpracování provozních řádů a provozních deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 5. metodické vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 6. zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší, souhrnné provozní evidence
 7. zpracování dokumentů a hlášení pro orgány státní správy
 8. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
 9. provádění Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany ovzduší formou pravidelných prohlídek v provozu a zpracování zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění
 10. vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti ochrany ovzduší při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
 11. včasné připomínání provedení měření emisí
 12. ověření plnění emisních limitů a v případě jejich neplnění, informování zákazníka a spolupráce při řešení nápravných a preventivních opatření
 13. spolupráce při výběru autorizované měřící společnosti
 14. zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
 15. odborné konzultace a poradenství