Voda

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o vodách a činnosti související:

 1. pravidelné předávání nových informací o změnách v právních požadavcích v oblasti ochrany vody a navržení postupů při zavádění změn v právních požadavcích do praxe
 2. zpracování provozních a manipulačních řádů a provozních deníků vodohospodářských zařízení
 3. zpracování Havarijních plánů pro nakládání s látkami závadnými vodám
 4. zpracování Povodňových plánů
 5. spolupráce při řešení zneškodnění odpadních vod
 6. zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platných právních požadavků
 7. zpracování dokumentů a hlášení pro orgány státní správy (poplatkové hlášení, poplatkové přiznání)
 8. zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání
 9. provádění Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany vody formou pravidelných prohlídek v provozu a zpracování zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění
 10. vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti ochrany vody při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
 11. metodické řízení technologií souvisejících s ochranou životního prostředí (např. čistírny odpadních vod, deemulgační stanice apod.)
 12. odborná způsobilost dle §6a, vyhlášky č. 175/2011 Sb. pro provádění zkoušek těsnosti potrubí nebo nádrží pro skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek dle normy ČSN 750905
 13. zpracování Protokolu o kontrole stavu a funkce odlučovače ropných látek
 14. zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
 15. školení havarijní připravenosti
 16. simulace havarijní situace
 17. odborné konzultace a poradenství